Aktualności:
ranking supersprzedawców2007-04-02
Od dzi? dost?pny jest ranking supersprzedawców. Ranking ten jest dost?pny jako podranking Aktywnych Supergwiazdek.
supergwiazdki.pl wersja 1.02007-03-15
Serwis w?a?ciwie ju? dzia?a. Brakuje jeszcze kilku elementów. Ju? mamy prawie 190 u?ytkowników z wynikiem powy?ej 500 punktów.
pierwsza wersja próbna serwisu2007-02-22
Mo?na ogl?da? pierwsz? wersj? próbn? serwisu. Jest ju? ok 140 u?ytkowników z wynikiem powy?ej 500 punktów. Jest ju? nazwa: supergwiazdki.pl.
biskupi w eBay'u2007-01-17
Nadszed? ten moment. Rozpocz?cie prac koncepcyjnych nad rankingiem. Problemy do rozwi?zania:
  • jak odró?ni? u?ytkownika polskiego eBay'a od pozosta?ych - lokalizacja jest brana z adresu i nie zale?y od serwisu macierzystego u?ytkownika
  • jak wyszukiwa? kolejnych u?ytkowników pasuj?cych do rankingu
  • jaki przyj?? próg minimalny w rankingu
  • jak nazwa? serwis
eBay.pl 2.02006-03-18
Powa?ne zmiany w eBay.pl. yachoo twierdzi, ?e b?dzie mo?na powa?nie pomy?le? o uruchomieniu rankingu u?ytkowników polskiego eBay'a.
start eBay.pl2005-04-22
W?a?nie zosta?a uruchomiona polska wersja serwisu aukcyjnego eBay (http://www.ebay.pl/). yachoo wspomina co? o utworzeniu biskupów dla eBay'a. Ale chyba jeszcze nie nadszed? czas.